آدرس: اهواز – تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادگان
تلفن :  ۳۲۲۳۰۸۳۸– ۰۶۱  و ۳۲۹۲۰۶۵۲ - ۰۶۱
دورنگار :  ۳۲۲۳۰۸۳۶ - ۰۶۱
کد پستی :  ۶۱۳۹۸۳۱۱۵
پست الکترونیک  :  behsazi . nosaziahwaz @ yahoo . com
 

 • مدیریت حراست : علی کوزری
 • مسئول دفتر مدیرعامل: مجتبی ساکی
 • مدیر امور حقوقی: عادل چلداوی
 • رئیس اداره روابط عمومی : مهدی سلطانی   ۳۲۹۲۰۷۱۹-۰۶۱
 • مدیر بافت فرسوده : مهندس سارا منصوری   ۳۲۹۲۰۶۵۲-۰۶۱
 • مدیر امور اداری : مهندس سعاد سواری پور   ۳۲۲۱۳۱۲۰-۰۶۱۱
 • مدیر امور قراردادها : مهندس علی بایمانی   ۳۲۲۱۳۱۲۰-۰۶۱
 • مدیر طراحی و مطالعات شهری : مهندس زهره قاسمی   ۳۲۹۲۰۶۵۲-۰۶۱
 • مدیر فنی : مهندس فاطمه فتحی   ۳۲۲۳۰۸۳۷-۰۶۱
 • مدیر نظارت : مهندس مهیار کاظمی   ۳۲۲۳۰۸۳۷-۰۶۱
 • مدیر امور مالی :  ۳۲۲۳۰۸۳۸-۰۶۱

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما