آدرس: اهواز – تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادگان
تلفن :  ۳۲۲۳۰۸۳۸– ۰۶۱  و ۳۲۹۲۰۶۵۲ - ۰۶۱
دورنگار :  ۳۲۲۳۰۸۳۶ - ۰۶۱
کد پستی :  ۶۱۳۹۸۳۱۱۵
پست الکترونیک  :  behsazi . nosaziahwaz @ yahoo . com
 

  • مدیریت حراست : سهراب منصوری
  • رئیس اداره روابط عمومی : مهدی سلطانی   ۳۲۹۲۰۷۱۹-۰۶۱
  • مدیر بافت فرسوده : مهندس علیرضا طهماسبی زاده   ۳۲۹۲۰۶۵۲-۰۶۱
  • مدیر امور اداری : مهندس سعاد سواری پور   ۳۲۲۱۳۱۲۰-۰۶۱۱
  • سرپرست امور حقوقی و قراردادها : مهندس فاطمه فتحی نژاد   ۳۲۲۱۳۱۲۰-۰۶۱
  • مدیر طراحی و مطالعات شهری : مهندس زهره قاسمی   ۳۲۹۲۰۶۵۲-۰۶۱
  • مدیر فنی : مهندس سید آیت میرسالاری   ۳۲۲۳۰۸۳۷-۰۶۱
  • مدیر نظارت : مهندس مهیار کاظمی   ۳۲۲۳۰۸۳۷-۰۶۱
  • سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی : منتها شیرآلی   ۳۲۹۲۰۶۵۲-۰۶۱
  • مدیر امور مالی : رحمان مرداسی   ۳۲۲۳۰۸۳۸-۰۶۱

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما