ویژگی های وام بافت فرسوده

* وام مزبور صرفاً مربوط به متقاضیانی است که ملک آنها در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری واقع شده باشد .


* ویـژگیهـای وام اعـطایـی :

 
الف – وام اعطایی حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال ( دویست میلیون ریال ) به ازای هرواحد مسکونی نوساز قابل پرداخت است .

ب- وام اعطایی بدون سپرده می باشد و نیاز به سپرده گذاری در بانک ندارد .

 نرخ سود وام مورد نظر معادل 21 و 15 درصد است : 
که شامل 

  • 21% دوره ساخت و 15%دروره فروش اقساطی
  • 20% دوره ساخت و 13%دروره فروش اقساطی
  • و 7% خود مالکی

پ- نرخ سود وام مورد نظر معادل 14 درصد است .

ت – وام اعطایی برای تمامی واحدهای احداثی ، قابل انتقال به خریدار ( تبدیل به فروش اقساطی ) می باشد.

ث-تسهیلات دریافتی قابل تبدیل به فروش اقساطی برای بستگان درجه اول وام گیرنده به شرط احراز شرایط بانکی میباشد.

ج- مدت احداث واحدهای مسکونی حداکثر 18 ماه می باشد.

چ – وام اعطایی صرفاً برای واحدهای مسکونی قابل پرداخت است.

ح-زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعا 15 سال (حداکثر2سال ساخت و 13 سال بازپرداخت) می باشد.


* مـراحـل پرداخت وام :

الف – قسط اول معادل 15درصد تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون)ساختمان

ب- قسط دوم معادل 40درصد تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر

پ- قسط سوم معادل 30 درصد تسهیلات بعد از پایان سفت کاری

ت-قسط چهارم معادل 15 درصد تسهیلات بعد از پایان نازک کاری

 

* فـراینـد دریـافـت وام

مراجعه شهرداری هر شهر

- شهرداری مناطق در کلانشهرها

-شرکت عمران و مسکن سازان استان

- اخذ معرفینامه ( به منظور تایید وقوع ملک در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری )

توضیح : معرفینامه به بانک عامل باید صرفاً با امضای شهردارو در تسهیلات خود مالکی مسکن شهرسازی استان باشد و صدور معرفینامه با امضایی غیر از موارد فوق معتبر نمی باشد .


– مراجعه به سرپرستی های بانک مسکن به همراه معرفینامه برای انجام امور مربوط به دریافت وام


در صورت بروز هرگونه مشکلات برای دریافت وام و ارائه انتقادات و پیشنهادها ، موارد را به یکی از روشهای زیر بیان نمایید :


1- مراجعه ، تماس یا مکاتبه با سازمان بهسازی و نوسازی اهواز

2- ارسال موارد از طریق پست الکترونیک به آدرس renovation @ ahvaz.ir

3- مکاتبه مستقیم با سازمان بهسازی و نوسازی اهواز به آدرس پستی اهواز – تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادگان صندوق پستی 83115-61939 و تماس با شماره تلفن 2230838-0611و2920652-0611و دورنگار 2230836-0611