معرفی سازمان

تاریخچه فعالیت سازمان :

سازمان بهسازی و نوسازی اهواز در تاریخ 1/1/89 بر اساس اساسنامه شماره 36/3/15136 مورخ 2/2/88 که
به تأیید وزارت کشور رسیده است و مصوبه شماره 4094/ش مورخ 23/10/87 شورای اسلامی شهر اهواز،
فعالیت خود را آغاز کرده است.
اهم فعالیت های سازمان عبارتند از :
الف – شناسایی محله های قدیمی و بافتهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی و ارائه طرح های مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور.
ب – احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری.
ج – استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر برنامه ریزی صحیح بصورت متروکه و بلااستفاده مانده است.
د- سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و مؤسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان با رعایت مقررات ، تأمین منافع نماید.

تعداد کارکنان سازمان:

 

تعداد کارکنان استخدامی سازمان
۱۲ نفر
تعداد کارکنان مأمور از شهرداری اهواز به سازمان
۸ نفر
تعداد کارکنان مأمور از سازمان به دیگر سازمان ها
۵ نفر
تعداد کارکنان مأمور از سازمانهای دیگر به سازمان
۳ نفر
تعداد نیروهای پیمانکار سازمان
۲ نفر
جمع کل
۳۰ نفر

 

اعضای شورای سازمان :

۱. آقای محمد خانچی - رییس شورای سازمان و معاون امور عمرانی استاندار
۲. آقای رضا امینی - عضو شورای سازمان و شهردار اهواز

۳. آقای سید ناصر مهداوی – عضو شورای سازمان و نماینده شورای اسلامی شهر اهواز
۴. آقای عبدالوهاب چندکاری - نماینده وزارت کشور به انتخاب رییس شورا
۵. آقای علیرضا مرغایی زاده – عضو شورای سازمان و معاون شهرسازی و معماری

اعضای هیأت مدیره سازمان :

۱. آقای پرویز حسینی – رییس هیأت مدیره و معاون فنی و عمرانی
۲. آقای صادق کهوازی – عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
۳. آقای مهدی حبیبی چروده – عضو هیأت مدیره و مشاور معاون عمرانی استاندار