معرفی مدیرعامل

نام: سید محمود

نام خانوادگی: موسویان

سوابق اجرایی:

  • ناظر فنی پروژه های منطقه ۵
  • معاونت خدمات شهری منطقه ۵
  • معاونت خدمات شهری منطقه ۲
  • شهردار منطقه ۵
  • شهردار منطقه ۸
  • معاونت فنی سازمان پایانه ها
  • دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز