اسامی مدیران سازمان بهسازی و نوسازی

سمت

محمد امین نیلدار

مدیریت حراست

مهدی سلطانی 

مدیر روابط عمومی

مهندس علیرضا طهماسبی زاده

سرپرست مدیریت فنی

سمیه رضایی
مدیر حقوقی و املاک

مهندس سعاد سواری پور

مدیر امور اداری

حسین ساری

مدیر امور قراردادها

مهندس زهره قاسمی

مدیر طراحی و مطالعات شهری

سارا منصوری

مدیر بافت فرسوده

مهندس مهیار کاظمی

مدیر نظارت

حسین عبادی

مدیر امور مشارکت ها و جذب سرمایه

رحمان مرداسی

مدیر امور مالی

الهام بلادی
کارشناس امور مالی
خالد نگراوی
مسئول دفتر مدیرعامل
عبدالله شراطی
مسئول خدمات

هادی کعب عمیر

کارشناس فنی