اسامی مدیران سازمان بهسازی و نوسازی

سمت

مجتبی رباط

مدیریت حراست

مهدی سلطانی 

مدیر روابط عمومی

عادل چلداوی مدیر امور حقوقی

سعاد سواری پور

مدیر امور اداری

فاطمه فتحی نژاد

مدیر امور قراردادها

زهره قاسمی

مدیر طراحی و مطالعات شهری

سارا منصوری

مدیر بافت فرسوده

مهیار کاظمی

مدیر نظارت

 

مدیر امور مشارکت ها و جذب سرمایه

 

مدیر امور مالی

الهام بلادی کارشناس امور مالی
نصرالله نجفی مسئول دفتر مدیرعامل
عبدالله شراطی مسئول خدمات