اسامی مدیران سازمان بهسازی و نوسازی

سمت

علی کوزری

مدیریت حراست

مهدی سلطانی 

مدیر روابط عمومی

مهندس فاطمه فتحی

مدیر فنی

عادل چلداوی مدیر امور حقوقی

مهندس سعاد سواری پور

مدیر امور اداری

مهندس علی بایمانی

مدیر امور قراردادها

مهندس زهره قاسمی

مدیر طراحی و مطالعات شهری

مهندس سارا منصوری

مدیر بافت فرسوده

مهندس مهیار کاظمی

مدیر نظارت

 

مدیر امور مشارکت ها و جذب سرمایه

 

مدیر امور مالی

الهام بلادی کارشناس امور مالی
مجتبی ساکی مسئول دفتر مدیرعامل
عبدالله شراطی مسئول خدمات