معاون اداری و مالی

نام: فرهاد

نام خانوادگی: شب رنگی

 
شرح وظایف معاون اداری و مالی
  • تعیین وظایف و حدود مسئولیت واختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان
  • نظارت در تهیه وتنظیم درامد و  بودجه،متمم واصلاح بودجه
  • نظارت برکلیه هزینه ها ومعاملات سازمان ونگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها ،صدور دستورات لازم در این زمینه ومراقبت تنظیم و عقد قراردادها براساس قوانین جاری
  • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها وقانون استخدام کشوری،آئین نامه ها،مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی ونظایر آن
  • ارزیابی جهت تحصیل حریم وتکیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر ویادرمسیر طرح های مورد نظرسازمان قرار می گیرد.
  • نظارت بر تهیه گزارشهای مالی وترازنامه وتوزیع بودجه سالانه وبررسی وتائید آنها
     
 
فرهاد شب رنگی