معاون طرح و توسعه و مطالعات شهری

نام: عوفی

نام خانوادگی:  طائی

مدرک تحصیلی:

 • لیسانس معماری
 
شرح وظایف معاون طرح و توسعه و مطالعات شهری
 • نظارت بر معاونت طرح ، توسعه و مطالعات شهري .
 • نظارت بر آسيب شناسي وضع موجود بناهاي شهري و بررسي راهكارهاي ارائه شده در جهت بهبود آن .
 • رسيدگي به انجام پروژه هاي مطالعاتي و عمراني محوله به سازمان توسط مشاور يا پرسنل سازمان .
 • نظارت پروژه هاي مطالعاتي واگذار شده به مشاورين .
 • نظارت بر تهيه بسته هاي تشويقي به منظور مشاركت و سرمايه گذاري اجراي پروژه هاي شهري .
 • نظارت بر امر تملكات و هماهنگي با ساير بخشهاي شهرداري در خصوص توافقات پروژه هاي ابلاغي و كنترل هزينه ها .
 • دعوت سرمايه گذار به منظور شركت در پروژه هاي عمراني و تنظيم قرارداد .
 • برقراري نشست هايي در خصوص جذب سرمايه گذاران در محدوده بافتهاي فرسوده .
   
 
عوفی طائی