معاون طرح و توسعه و مطالعات شهری

نام: سید نورالله

نام خانوادگی: موسوی

 
شرح وظایف معاون طرح و توسعه و مطالعات شهری
  • نظارت بر معاونت طرح ، توسعه و مطالعات شهري .
  • نظارت بر آسيب شناسي وضع موجود بناهاي شهري و بررسي راهكارهاي ارائه شده در جهت بهبود آن .
  • رسيدگي به انجام پروژه هاي مطالعاتي و عمراني محوله به سازمان توسط مشاور يا پرسنل سازمان .
  • نظارت پروژه هاي مطالعاتي واگذار شده به مشاورين .
  • نظارت بر تهيه بسته هاي تشويقي به منظور مشاركت و سرمايه گذاري اجراي پروژه هاي شهري .
  • نظارت بر امر تملكات و هماهنگي با ساير بخشهاي شهرداري در خصوص توافقات پروژه هاي ابلاغي و كنترل هزينه ها .
  • دعوت سرمايه گذار به منظور شركت در پروژه هاي عمراني و تنظيم قرارداد .
  • برقراري نشست هايي در خصوص جذب سرمايه گذاران در محدوده بافتهاي فرسوده .
     
 
سید نورالله موسوی