معاون فنی و اجرایی

نام: محمد میثم

نام خانوادگی: ترکاشوند

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران

 
شرح وظایف معاون فنی و اجرایی
  • ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبودو نيل به هدفها به منظور تامين حسن انجام برنامه‌ها و تصميمات
  • بررسي و ارائه نظرات مشورتي درخصوص برنامه‌های سازمان درصورت ارجاع ازسوی مقام مافوق
  • انجام ماموريتهاي مختلف بر حسب دستورمقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از ماموريتها .
  • شركت در برخي سمينارها، كنفرانسها و.... به نمايندگي از طرف مقام مافوق .
  • پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد به منظور جلوگيري از بروز مشكلات در معاونت.
  • نظارت بر پروژه های عمرانی سازمان طبق برنامه زمانبندی شده و حصول اطمینان از اجرای مطلوب آنها
  • نظارت و کنترل بر رسیدگی بر صورت وضعیت پیمانکاران(موقت و قطعی و پیگیری تحویل موقت و قطعی پروژه ها)
  • نظارت بر تهیه و ارسال صورت وضعیت قرارداد سازمان با شهرداری و طرفین قراردادها و دریافت تأییدات لازم.
  • نظارت و تأیید متره و برآورد کلیه پروژه های مناطق فوق الذکر قبل از شروع عملیات اجرایی.
  • کنترل نقشه های کلیه پروژه های سازمان.
  • نظارت کامل بر تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان.
  • نظارت کامل به تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت سازمان با طرف قرارداد .
  • تقسیم کار و نظارت بر عملکرد پرسنل واحد فنی.
 
محمد میثم ترکاشوند