معاون فنی و اجرایی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بایمانی

 
شرح وظایف معاون فنی و اجرایی
 • ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبودو نيل به هدفها به منظور تامين حسن انجام برنامه‌ها و تصميمات
 • بررسي و ارائه نظرات مشورتي درخصوص برنامه‌های سازمان درصورت ارجاع ازسوی مقام مافوق
 • انجام ماموريتهاي مختلف بر حسب دستورمقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از ماموريتها .
 • شركت در برخي سمينارها، كنفرانسها و.... به نمايندگي از طرف مقام مافوق .
 • پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد به منظور جلوگيري از بروز مشكلات در معاونت.
 • نظارت بر پروژه های عمرانی سازمان طبق برنامه زمانبندی شده و حصول اطمینان از اجرای مطلوب آنها
 • نظارت و کنترل بر رسیدگی بر صورت وضعیت پیمانکاران(موقت و قطعی و پیگیری تحویل موقت و قطعی پروژه ها)
 • نظارت بر تهیه و ارسال صورت وضعیت قرارداد سازمان با شهرداری و طرفین قراردادها و دریافت تأییدات لازم.
 • نظارت و تأیید متره و برآورد کلیه پروژه های مناطق فوق الذکر قبل از شروع عملیات اجرایی.
 • کنترل نقشه های کلیه پروژه های سازمان.
 • نظارت کامل بر تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان.
 • نظارت کامل به تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت سازمان با طرف قرارداد .
 • تقسیم کار و نظارت بر عملکرد پرسنل واحد فنی.
 
علیرضا بایمانی